Skip to main content

תכנון ובניית בניין – הופמן 17 תל-אביב

ליווי אדריכלי מול מחלקת השימור של עיריית ת״א והוצאת תכניות אדריכליות למבנה
ליווי צמוד ופיקוח על קבלנים + עזרה במימון הפרויקט ותהליכי קבלת החלטות

    • פרויקטים נבחרים, שימור מבנים